Brachypelma smithi (3 - 3 1/4 inches), Image #1

Catalog #1FA107NML: Brachypelma smithi (3 - 3 1/4 inches)
Catalog #1FA107NML: Brachypelma smithi (3 - 3 1/4 inches) (click to close)
Catalog #1FA107NML: Brachypelma smithi (3 - 3 1/4 inches)